123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
G
o
[
]
Z
U

Wtorek – 13.07.10

Malowanie klasy

To był pracowity dzień. Widząc we wtorek tydzień wcześniej warunki w jakich uczniowie się uczą, postanowiliśmy odświeżyć im jedną z klas. Jacek sfinansował całe przedsięwzięcie, a my wszyscy zadeklarowaliśmy „siłę roboczą”. Umówiliśmy się, że Pan dyrektor za powierzone pieniądze zakupi niezbędne materiały i narzędzia i w ten wtorek zabierzemy się do pracy. Przedtem jednak zrobiłem dokumentację fotograficzną malowanej klasy:

 

 

 

Klasa, którą chcemy pomalować. Kisasi Primary School. Kenia.

 

Nasz sprzęt. Kisasi Primary School. Kenia.

 

 

Przy pracy. Kisasi Primary School. Kenia.

A oto efekty naszych działań:

 

 

Po malowaniu. Kisasi Primary School. Kenia.

Kiedy wychodziliśmy po pracy ze szkoły, dzieci nas obstąpiły i każde chciało nas uściskać:

 

Radość dzieci. Kisasi Primary School. Kenia.

Kilka dni później (już po naszym wyjeździe z Kisasi) dostaliśmy od Pana Dyrektora telefoniczną wiadomość, że w klasie odnowiono również podłogę i wymalowano lamperię :-).


Wtorkowe późne popołudnie

Późnym popołudniem, po malowaniu, postanowiliśmy przejść się jeszcze na krótki spacer. Pogoda się nieco poprawiła i wieczorne światło ładnie wyeksponowało liany otaczające drzewa za Kisasi:

 

 

Liany. Okolice Kisasi. Kenia.

Tuż obok na sąsiednim drzewie obserwujemy ptasie gniazda:

 

Ptasie gniazdo. Okolice Kisasi. Kenia.

I nocny motyl budzi się do życia:

 

Ćma. Okolice Kisasi. Kenia.

Późna pora zmusza nas do odwrotu, ale coś tam jeszcze udaje się zrobić w drodze do domu:

 

Drzewa popo na tle zachodzącego słońca. Okolice Kisasi. Kenia.

 

Nocne niebo nad Kisasi. Kenia.Komentarze: skomentuj tę stronę

Nowości w banku

6030-0300; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6030-0310; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6028-0141; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0143; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0145; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6023-0200; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, miasto

1158-0100; 4025 x 2673; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0510; 5867 x 2713; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0511; 6261 x 2054; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0512; 5082 x 2411; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1150; 3827 x 4663; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1140; 7439 x 3103; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1160; 3958 x 4799; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1170; 4058 x 2696; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1180; 4101 x 2723; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1190; 4004 x 2660; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1200; 4265 x 2832; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1210; 4113 x 2731; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1220; 4024 x 2187; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1230; 4081 x 2217; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

« 1 2 »

Więcej nowości